godło

Licznik odwiedzin

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW

  Szkoły Podstawowej Nr 166

im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Podstawa  prawna:

art.53 oraz 54 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.).

§1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Rada Rodziców , zwana dalej Radą , reprezentuje ogół rodziców uczniów

Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie.

2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i regulaminu

rady.

3. Kadencja Rady trwa  1 rok

4. W skład Rady wchodzą :  trzyosobowe Rady Klasowe.

§2

WYBORY  DO RADY

Wybory do Rad przeprowadzane są każdego roku , najpóźniej do 20 września.

Odbywają się dwuetapowo: najpierw w klasach , potem  na posiedzeniu Rady Rodziców.

§3

Wybory do Rad Klasowych

1.Na pierwszym zebraniu rodzice uczniów danej klasy wybierają w jawnych

wyborach spośród siebie Radę Klasową. Jednego ucznia może reprezentować
tylko jeden rodzic.

2. Wybory Rad Klasowych przeprowadza wychowawca klasy w głosowaniu

jawnym spośród rodziców uczniów danej klasy.

3. Wybory Rad Klasowych odbywają się w głosowaniu jawnym na zasadach

ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

4. Rada Klasowa wybiera spośród siebie  przedstawiciela do Rady Rodziców

szkoły.

§4

Wybory do Rady Rodziców

1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera w tajnym głosowaniu spośród  
siebie Prezydium Rady , w skład którego wchodzi nie mniej niż  3 osoby.

2. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego , Wiceprzewodniczącego  oraz

Sekretarza.

3. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady , zwołuje i prowadzi posiedzenia

Rady , reprezentuje Radę na zewnątrz szkoły.

4. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego

w czasie jego nieobecności.

5. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

6. Za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę zgodnie
z zasadami obowiązującymi w księgowości odpowiada Przewodniczący Rady.

7.  Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną , liczącą nie mniej niż trzy

osoby. Komisję Rewizyjną może także powołać Przewodniczący Rady.

8.  Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych

przez Radę.

9. Członkowie  Rad Klasowych oraz Rady Rodziców mogą być odwołani

ze swych funkcji przed upływem kadencji , jeśli  uchylają się od pełnienia

swych obowiązków. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały zwykłą

większością głosów, w głosowaniu jawnym. Na miejsce odwołanego członka

powołuje się nowego w głosowaniu jawnym.

10. Kadencja Rady trwa rok.

§5

UPRAWNIENIA RADY

1.        Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczego i Programu profilaktycznego szkoły.

2.        Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.

3.        Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

lub wychowywania szkoły.

4.        Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego szkoły składanego przez

Dyrektora szkoły oraz innych istotnych przedsięwzięć, projektów i programów.

5.        Opiniowanie pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły

oceny jego dorobku zawodowego.

6.        Reprezentowanie rodziców w komisji podczas konkursu na stanowiska

Dyrektora szkoły (jeden przedstawiciel Rady Rodziców).

7.        Występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami oraz opiniami

dotyczącymi istotnych spraw dla szkoły.

8.        Gospodarowanie funduszami Rady w oparciu o roczny plan finansowy ,

zatwierdzony  w pierwszym semestrze danego roku szkolnego.

9.        Dostęp do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją

i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego , poza

informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw

personalnych.

10.     Występowanie Rady do instytucji pozaszkolnych winno uzyskać opinię

Dyrektora szkoły.

§6

ZADANIA RADY

1.Reprezentowanie ogółu rodziców w szkole.

2.Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej organizacji

i warunków pracy szkoły.

3.Współudział  w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.

4.Pobudzanie aktywności i organizowanie współdziałania wszystkich

rodziców w celu realizowania zadań szkoły.

5.Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i wpłat z innych

źródeł, które będa przeznaczone na rzecz uczniów i szkoły.

6.Stworzenie rocznego planu pracy Rady , który musi być zatwierdzony uchwałą.

7.Złożenie rocznego sprawozdania z działalności Rady ogółowi rodziców.

8.Zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

-  zapoznawanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno

wychowawczymi w klasach , w szkole;

-  możliwość przekazywania przez rodziców opinii na temat pracy szkoły

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;

- przekazywanie wszelkich uwag i wniosków dyrektorowi szkoły.

§7

POSIEDZENIA RADY

1.Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym

harmonogramie - nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego.

2.Poza terminami ustalonymi w harmonogramie , posiedzenia Rady zwołuje

przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed

terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym ,

bez zachowania  7 - dniowego terminu.

3.Posiedzenia prowadzone są przez przewodniczącego.

4.W posiedzeniach Rady mogą brać udział , z głosem doradczym , inne

osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

5.Posiedzenia Rady są ważne , o ile obecna jest co najmniej połowa członków

Rady.

6.Posiedzenia Rady są protokołowane.

§8

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1.Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów , w głosowaniu

jawnym obecności co najmniej połowy składu rady.

2.W sprawach personalnych , a także na formalny wniosek członków Rady

głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

3.Uchwały są protokołowane przez sekretarza.

§9

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY

1.Rada gromadzi fundusze ze źródeł :

-  z dobrowolnych składek rodziców

-  z wpłat osób fizycznych , prawnych , instytucji

-  z imprez organizowanych przez Radę

2.Wydawanie środków Rady odbywa się na podstawie preliminarza budżetowego

na bieżący rok szkolny.

3.Prezydium Rady może wydatkować środki pochodzące z dobrowolnych składek

rodziców na :

- pomoc materialną dla uczniów z najbiedniejszych rodzin lub
uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji;

- dofinansowanie konkursów i imprez ogólnoszkolnych;

- nagrody rzeczowe dla pozytywnie wyróżniających się uczniów;

- zakup niezbędnych środków dydaktycznych;

- finansowanie własnych przedsięwzięć w szkole i inne.

5.Rada może wydatkować środki pochodzące z innych źródeł niż dobrowolna

składka rodzicielska na dofinansowanie zakupu wyposażenia szkoły oraz zakup
pomocy dydaktycznych.

6. Sposób wydatkowania środków Rady może być podyktowany wskazaniami  
ofiarodawców/sponsorów.

§10

OBSŁUGA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY

1.Rada ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 527-23-05-696.

2. Rada posługuje się pieczęcią o treści :

RADA  RODZICÓW

Szkoła Podstawowa Nr 166

ul. Żytnia 40

01-198 WARSZAWA

§11

SPRAWY  SPORNE

1. W przypadku nierespektowania uprawnień ustawowych i regulaminowych

rodziców  przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników Prezydium

Rady może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły lub jednostek im

nadrzędnych.

§12

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Z dniem uchwalenia  REGULAMINU RADY RODZICÓW traci ważność  Regulamin

Rady Rodziców z dnia  2 października 2009 roku.

2. Zmiany statutowe muszą być uchwalone na zebraniu Rady zwykłą większością

głosów , przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Regulamin  zatwierdzono w roku szkolnym 2012/2013.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 października 2012r.

Facebook-1

Dzwonki

1.   800 -  845 aaadzwoneczek

2.   855 -  940 

3.   955 -  1040

4.  1050 - 1135

5.  1150 - 1235

6.  1255 - 1340

7.  1345 - 1430

8.  1435 - 1520