Licznik odwiedzin

Kolejno zostały umieszczone następujące dokumenty szkolne:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Wniosek na posiłek dla ucznia

Zasady korzystania z podręczników

Protokół zdawczo-odbiorczy

Zarzadzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Zarzadzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych str. 2

Zarzadzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych str.

Karta wypożyczenia podręcznika

Procedury przyjmowania skarg i wniosków

Regulamin Rady Rodziców

Funkcjonowanie zerówki

Statut Szkoły

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY I-III

Wstęp:

Obszary aktywności podlegające ocenianiu w klasach I – III obejmują̨:

rozumienie słowa mówionego, wypowiadanie się

czytanie, odbiór tekstów literackich
pisanie oraz redagowanie zdań́ i wypowiedzi
umiejętności językowe

umiejętności matematyczne
treści przyrodniczo – społeczne

umiejętności artystyczne
sprawność́ fizyczną
zachowanie.

Ocenianie powinno:

-dawać́ dziecku i rodzicom informacje o tym, co już̇ umie, nad czym musi popracować́, jak daleko jest na drodze do osiągniecia celu,( informację zwrotną)   Øuwzględniać́ możliwości dziecka,
0brać́ pod uwagę̨ wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś́ zadania,
-nie etykietować́ dzieci,
-zachęcać́ do dalszej pracy, uświadamiać́, że wysiłek się̨ opłaca, Ønie pełnić́ funkcji kary czy nagrody,
-nie zawierać́ krytyki osoby,
-uwzględniać́ postęp, jaki dokonał się̨ w dziecku.

Oceniając postępy uczniów należy brać́ pod uwagę̨ oprócz wiedzy:

-wkład pracy dziecka, Øefekt jaki on osiąga, Øjego możliwości.

Sposoby oceniania:

-Ocena werbalna – ukierunkowywanie ucznia do osiągniecia celu;                        

-Ocena gestem i mimiką ;

-Ocena wyrażona w stopniu;
-Ocena opisowa;

 

1.Formy oceniania:

 • -na bieżąco – bezpośrednio po wykonanej pracy w formie ustnej lub pisemnej wypowiedzi nauczyciela skierowanej bezpośrednio do ucznia. Ocena bieżąca dokumentowana jest w dzienniku lekcyjnym i zawiera zapis cyfrowy:6, 5, 4, 3, 2,1.Oceny bieżące mogą być uzupełniane znakami „+ „-”.
 • -semestralne – w postaci oceny opisowej opracowanej przez nauczyciela uczącego w danej klasie;
 • -roczne – w formie świadectwa szkolnego zawierającego opis stopnia opanowania zrealizowanych treści programowych obowiązujących w danej klasie;

Ocenianie prac pisemnych:

Punkty w % - ocena

100% – celujący (6)

          99% - 89% - bardzo dobry (5)
          88% - 71% - dobry (4)
          70% - 51% - dostateczny (3)
          50% - 31% - dopuszczający (2)
          poniżej 30% - niedostateczny (1)

Przy ocenianiu bieżącym wykorzystywana jest następująca gradacja ocen:
6 -Uczeń wyjątkowo dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania . Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Stale wykonuje prace na wysokim poziomie. Wykazuje zaangażowanie, inicjatywę i oryginalność.
5-Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej klasie. Bardzo dobrze wykonuje swoje prace. Wykazuje aktywność i zaangażowanie.
4 -Uczeń dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie i potrafi je zastosować w sytuacjach typowych, według podanych wzorów znanych z lekcji i z podręcznika.
3- Uczeń ma trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności. Stara się wykonywać wymagane polecenia, ale przy stałej pomocy nauczyciela.
2-Uczeń ma problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym. Zadania często wykonuje przy pomocy nauczyciela.
1- Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym. Nie potrafi wykonać zadania nawet z pomocą nauczyciela.

Ocenie bieżącej podlegają wszystkie działania ucznia m.in.:

 praca na lekcji, prace domowe, sprawdziany umiejętności, przygotowanie do lekcji.

2

Indywidualizacja:

W pracy z uczniem na zajęciach nauczyciel uwzględnia:

-wskazania poradni pedagogiczno – psychologicznej;                                          

-własne obserwacje;
-wskazania lekarza specjalisty;

Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia:

-dostosowanie czasu trwania zadań do możliwości skupienia uwagi ucznia;       
-częste monitorowanie pracy ucznia i przywoływanie jego uwagi;
-dopilnowanie ucznia, aby sprawdził wykonaną pracę;
-podział sprawdzianów na mniejsze partie;

-dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia;
-ograniczenie (zmniejszenie) wielkości przepisywanego fragmentu;                    
-formułowanie konkretnych oczekiwań w stosunku do ucznia;
-zezwalanie na dokończenie w domu niektórych prac;
-zwracanie uwagi i nagradzanie wysiłku ucznia;

Indywidualizacja pracy domowej:

-wybiórcze czytanie (czytanie fragmentów tekstu);                                               

-zadawanie zadań o mniejszym stopniu trudności;                                                        

-zadawanie mniejszych partii materiału;

Wymagania:

Klasa I

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA
          a) w zakresie umiejętności porozumiewania się (mówienie, słuchanie,  dbałość o kulturę języka):

· słucha i rozumie wypowiedzi innych;

· wypowiada się w sposób kulturalny;

· uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

b) w zakresie czytania

· rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy;

· zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;

· posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;

· interesuje się książką i czytaniem;

c) w zakresie pisania

· pisze proste krótkie zdania;

· przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy, z książki;

· dba o estetykę i poprawność graficzną pisma ( przestrzega zasad kaligrafii);

· korzysta z pakietów edukacyjnych (podręczników, zeszytów ćwiczeń, itp.) pod kierunkiem nauczyciela; 

                                                                                                 
d) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych: 

· uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera;

· rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie się nim posłużyć;

· odtwarza z pamięci teksty dla dzieci (wiersze, piosenki, fragmenty prozy).

II. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

· rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

· nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

· recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;

· rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami,

przedmiotami, gestami.

III. EDUKACJA PRZYRODNICZA

a) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:

· rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka);

· zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy;

· wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, prowadzi proste hodowle i uprawy;

· wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku;

· zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka;

· zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin;

· wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt;

· wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

b) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

· obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;

· wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji, i ubiera się stosownie do panujących warunków atmosferycznych;

· nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;

· zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar.

IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA
           a) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

· ustala równoliczność;

· układa obiekty w serie rosnące i malejące;

· klasyfikuje obiekty;

· wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; orientuje się na płaszczyźnie i w przestrzeni;

· w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;

· dostrzega symetrię.

b) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

· sprawnie liczy obiekty – także wspak (zakres do 20) i zapisuje liczby cyframi (zakres do 10);

· sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (na konkretach) i zapisuje działania;

· stosuje w praktyce umiejętności matematyczne (dodawanie i odejmowanie);

· zapisuje rozwiązanie zadania z treścią.

c) w zakresie pomiaru:

· długości – mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów;

· ciężaru – waży przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze;

· pojemności – odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;

· czasu – nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala dziecku orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

d) w zakresie obliczeń pieniężnych:

· zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł i ich wartości nabywczą;

· zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

V. EDUKACJA SPOŁECZNO – ETYCZNA

· potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;

· współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych; grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

· ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;

· wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;

· zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

· wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego;

· umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;

· wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie, zna symbole narodowe,rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;

· wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;

· niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych.

VI. EDUKACJA MUZYCZNA

· powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;

· odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;

· wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

· świadomie i aktywnie słucha muzyki;

· kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

VII. EDUKACJA PLASTYCZNA

· wypowiada się w wybranych technikach plastycznych, na płaszczyźnie i w przestrzeni;

· ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką;

· wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych;

· rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

VIII. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

· posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;

· zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa korzystania z komputera;

· stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

IX. ZAJĘCIA TECHNICZNE

a) w zakresie wychowania technicznego:

· wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje;

· zna ogólne zasady działania urządzeń domowych;
·buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne;

b) w zakresie  dbałości o  bezpieczeństwo  własne i innych:

· utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym;

· zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;

· wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

X. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA

· uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami;

· potrafi: chwytać piłkę, rzucać ją, toczyć i kozłować, pokonywać przeszkody, wykonywać ćwiczenia równoważne;

· dba o zdrowie (higiena, profilaktyka);

· wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

Klasa II

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

· układa wielozdaniowe wypowiedzi;

· trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące

i wykrzyknikowe;

· rozumie słuchany i czytany tekst;

· pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania;

· pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z trudnościami ortograficznymi (wyrazy z ą, ę, ó, rz, ch, h);

· rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki;

· rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą, rodzaj rzeczownika;

· pisze zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list.

II. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

· rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

· nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

· recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;

· rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami,

przedmiotami, gestami.

III. EDUKACJA PRZYRODNICZA

· zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy, budowę roślin i warunki ich życia;

· przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski;

· zna i stosuje zasady poruszania się po drodze;

· prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej.

IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA

· słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 100;

· porównuje i porządkuje liczby dwu i trzycyfrowe;

· biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100;

· mnoży i dzieli liczby w zakresie 30;

· rozwiązuje proste zadania tekstowe;

· potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych;

· kreśli odcinki, linie proste, prostokąty, kwadraty, trójkąty.

  V. EDUKACJA SPOŁECZNO – ETYCZNA

· potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;

· współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych; grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

· ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;

· wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;

· zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

· wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego;

· umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;

· wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce,

a Polska znajduje się w Europie, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;

· wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;

                     ·niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych.

VI. EDUKACJA PLASTYCZNA

· przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, nastrój;

· w pracach uwzględnia kształt, barwę, wielkość, proporcje, układ, fakturę, sytuacje przestrzenne;

· właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały.

VII. EDUKACJA MUZYCZNA

· potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych;

· śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;

· improwizuje melodie do krótkich tekstów;

· swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

VIII. EDUKACJA TECHNICZNA

a) w zakresie wychowania technicznego:

· wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje;

· zna ogólne zasady działania urządzeń domowych;
·buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne;

b) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

· utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym;

· zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;

· wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

IX. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

· właściwie organizuje własne działania;

· ustala kolejność czynności;

· wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania;

· umie dobrać narzędzia, przybory i materiały.

XI. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA

· jest sprawny ruchowo;

· chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych;

· jest zdyscyplinowany, systematyczny, wytrwały w pokonywaniu trudności;

· przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry;

· umie dokonać samooceny własnej pracy;

· troszczy się o zdrowie, czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych;

· przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega.

Klasa III

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

· czyta poprawnie, płynnie i wyraziście; czyta po cichu ze zrozumieniem;

· pracuje z tekstem, umie wykazać postacie główne, drugorzędne, dokonać oceny postępowania bohaterów, ustalić kolejność zdarzeń, opowiedzieć treść;

· wypowiada się w rozwiniętej, uporządkowanej formie;

· układa swobodne, spójne wypowiedzi i wielozdaniowe opowiadania twórcze na podstawie własnych obserwacji, przeżyć, treści słuchanych, czytanej literatury oraz aktualnych wydarzeń;

· pisze swobodne teksty, opowiadania, opisy, listy, życzenia, zawiadomienia, adresy z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych, zachowując poznane zasady gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne;

· pisze w zeszycie w jedną linię płynnie i czytelnie z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, proporcji oraz właściwego ich łączenia w wyrazach;

· rozpoznaje rzeczownik, czasownik, przymiotnik.

II. EDUKACJA MATEMATYCZNA

· zna dziesiątkowy system pozycyjny;

· rozumie i stosuje własności czterech działań arytmetycznych i związków między nimi;

· pamięciowo dodaje dowolne liczby w zakresie 100;

· biegle mnoży i dzieli w zakresie 100;

· rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w zadaniach z treścią;

· stosuje algorytmy pisemnego dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia przez liczbę jednocyfrową;

· dokonuje obliczeń dotyczących: mierzenia długości, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza;

· oblicza długość linii łamanych, obwody prostokątów i trójkątów.

III. EDUKACJA PRZYRODNICZA

· obserwuje otaczającą rzeczywistość, dostrzegając zmiany w niej zachodzące oraz związki przyczynowo – skutkowe;

· bada otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną, przeprowadzając różnorodne doświadczenia i badania;

· postrzega całościowo i kontekstowo sytuacje, zjawiska przyrodnicze, społeczne, odkrywając funkcjonujące w nich prawa i zależności;

· rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności;

· wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, historycznej.

IV. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

· rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

· nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

· recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;

· rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami.

V. EDUKACJA MUZYCZNA

· śpiewa piosenki jednogłosowe;

· odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne;

· interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne;

· określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.

VI. EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA

· korzystając z różnych technik plastycznych i materiałów przedstawia i wyraża w pracach plastycznych własne przeżycia i marzenia, otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną, świat fantazji, uwzględniając wielkość, proporcję, barwę, walor, układ faktur i sytuacje przestrzenne;

· projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe uwzględniając zasady kompozycji otwartej i zamkniętej, rytmicznej i symetrycznej;

· określa dziedziny sztuk plastycznych, specjalności zawodowe oraz czynności i narzędzia, działy sztuki;

· dobiera odpowiednie narzędzia, przybory i materiały do wykonywanego zadania;

· planuje kolejność podejmowanych działań.

VII. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA

· posiada podstawowy zasób umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych;

· dba o zdrowie, higienę osobistą oraz porządek i czystość otoczenia;

· zachowuje obowiązujące zasady i reguły uczestnicząc w różnych formach dziecięcej aktywności oraz świadomie stosuje normy współżycia w grupie;

· dostrzega niebezpieczeństwa związane z: zatruciami pokarmowymi, grzybami, środkami chemicznymi, lekami, narkotykami, alkoholem, papierosami, używaniem ognia;

· przestrzega przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole.

OCENIANIE ZACHOWANIA

Kryteria oceny zachowania w klasach I-III

1. Ocena z zachowania w klasach I-III również ma charakter opisowy. Ustala ją nauczyciel – wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie nauczycieli uczących w danej klasie, wychowawcy swietlicy i innych pracowników szkoły, kolegów oraz samoocenę ucznia

2. Przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć,poza klasą i szkołą( podczas wyjść i wycieczek)

3. Ocena z zachowania jest opinią o spełnianiu przez ucznia oczekiwań wychowawcy, kolegów i pozostałej społeczności szkolnej w trzech zakresach:

Øfunkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i lokalnym
Økierowanie się w życiu wartościami uniwersalnymi ponadczasowymi        
Øgodne reprezentowanie szkoły na zewnątrz

Aspekty oceny zachowania ucznia:

 • Ø stosunek do nauki:
  • - przygotowanie do zajęć w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy
  • - pozytywne zaangażowanie sie w proces lekcyjny (aktywność,  wyniki w nauce, kreatywność)
  • - sumienność i poczucie odpowiedzialności
  • - punktualność, systematyczność
  • - wywiązywanie się z zadań i terminów (dotrzymywanie ich)
  • - wykonywanie dodatkowych zadań (dobrowolność, samodzielność)
 • Ø postawa moralna, społeczna:
  • - postawa uczciwości, prawdomówności
  • - szacunek dla pracy swojej i innych
  • - właściwa reakcja na dostrzegane przejawy złych zachowań
  • - poszanowanie godności osobistej i innych osób
  • - pomoc kolegom w różnych sytuacjach szkolnych i poza szkolnych
  • - działalność na rzecz zespołu klasowego lub szkolnego
  • - szacunek wobec symboli narodowych
  • - szacunek wobec zwyczajów i tradycji szkolnych, narodowych
  • - poszanowanie uczuć innych

 • Ø kultura osobista i w relacjach z innymi
  • - kultura słowa (czystość słownictwa, poprawna polszczyzna)
  • - życzliwość, koleżeństwo
  • - tolerancja wobec przekonań innych, postaw innych (np. w dyskusji)
  • - umiejętność współpracy w zespole, współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego
  • - przestrzeganie zasad używania telefonu komórkowego w szkole
  • - właściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły
  • - właściwe zachowanie na zajęciach, przerwach, wykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły
 • Ø dbałość o wygląd zewnętrzny
  • - dbałość o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, estetykę ubioru
  • - przestrzeganie zasady noszenia mundurka szkolnego
  • - stosowność ubioru do sytuacji (uroczystości szkolne, uroczystości klasowe, konkursy szkolne, reprezentowanie szkoły na zewnątrz)
  • - dbałość o estetykę otoczenia (czystość, porządek)
  • - troska o mienie szkolne, publiczne, indywidualne
 • Ø przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
  • - troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (nie stwarza sytuacji zagrożenia, konfliktowych, prowokacje, podjudzanie, wszczynanie bójek, napastowanie itp.)
  • - nie lekceważy zagrożeń jak bieganie po korytarzach, schodach
  • - nie stosuje agresji słownej i psychicznej (wyzywanie, wyśmiewanie, wymuszanie, itp.)

·         Ørozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań

 • - indywidualna praca samokształceniowa
 • - udział w przedsięwzięciach na rzecz klasy, szkoły, środowiska

                                 Opracował Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

Facebook-1

Dzwonki

1.   800 -  845 aaadzwoneczek

2.   855 -  940 

3.   955 -  1040

4.  1050 - 1135

5.  1150 - 1235

6.  1255 - 1340

7.  1345 - 1430

8.  1435 - 1520