Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Nasza Szkoła od czterech lat  jest Organizatorem Dzielnicowego Konkursu Doradztwa Zawodowego
dla uczniów klas VI szkół podstawowych Dzielnicy Wola

mail
Kontakt: 

Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

ul. Żytnia 40, 01-198 Warszawa;  tel.22 632 01 08, fax. 22 862 97 05,

www.sp166.waw.pl;  e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolnym Koordynatorem w zakresie Doradztwa Zawodowego jest:

Pani Małgorzata Święch nr tel 22 632-01-08 wew. 29

 

DORADZTWO ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN

IV  DZIELNICOWEGO KONKURSU  DORADZTWA ZAWODOWEGO 2017

pod hasłem - ,,Wymarzony zawód Kuby”

 

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.”

 

                                                                                                                                  Walt Disney    

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez człowieka. Nie jest to wybór jednorazowy, lecz proces decyzyjny. Dlatego niezbędna jest przy tym pomoc i opieka nad dziećmi i młodzieżą i takie ukierunkowanie młodego człowieka, aby podejmowana decyzja była samodzielna, lecz niedokonywana samotnie.

 

I. ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40

Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:   Małgorzata Święch – nauczyciel, szkolny koordynator doradztwa zawodowego.

II. ADRESACI  KONKURSU

Uczniowie klas szóstych wolskich szkół podstawowych .

Szkoła zainteresowana udziałem w konkursie przesyła wypełnioną ,,Kartę zgłoszenia szkoły”  drogą elektroniczną ,,skan”  lub fax. (karta w załączeniu), do dnia 6 marca 2017 r.

III. CELE KONKURSU

-      ukazanie ważności decyzji wyboru przyszłego zawodu,

-      ukazanie ważności zdobywanego wykształcenia,

-      pogłębianie wiedzy na temat zawodów

-      rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów;

-      rozwijanie kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści, układu i formy  pracy      konkursowej;

-      uświadomienie roli doradztwa zawodowego;

-      rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów;

-      uświadomienie znaczenia zdobywanego wykształcenia;

-      stwarzanie uczniom możliwości osiągania sukcesów

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja konkursowa będzie oceniać oryginalność ujęcia tematu, zgodność z niżej wymienionymi wskazaniami oraz dbałość o interesujący przekaz.

Uczniowie pod kierunkiem opiekuna przedstawią swoją pracę, czyli prezentację opracowaną według poniższych wytycznych:

1.      W jaki sposób Kuba może zdobyć wymarzony zawód?

/uzasadnić znaczenie wykształcenia, wskazać kolejne etapy kształcenia, wskazać rolę doradztwa zawodowego oraz innych osób: rodziców, nauczycieli, kolegów/koleżanek/;

2.      W jaki sposób zainteresowania Kuby wpływają na myślenie o przyszłości,
 w kontekście wyboru przyszłego zawodu?

/ uzdolnienia, możliwości, plany na przyszłość/

3.      Kim w przyszłości będzie Kuba – jego kompetencje zawodowe i społeczne?

/konkretne zajęcie, postawa wobec współpracowników i rodziny, sukcesy zawodowe i osobiste//

V. PRZEBIEG KONKURSU

I etap: 27 lutego- 23 marca 2017 r. – etap szkolny

II etap: 3-7 kwietnia 2017 r. – etap dzielnicowy

Eliminacje konkursowe na I etapieprzeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.

Eliminacje konkursowe II etapuzostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.

VI. ELIMINACJE SZKOLNE

·                         Etap I odbywa się w szkołach zgłaszających swój udział w konkursie. Uczestnicy przygotowują Prezentację multimedialną - maksymalnie 25 slajdów.

·                         Prezentacja powinna być wykonana w programie MS Power Point lub
 z nim zgodnym.

·                         Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.

·                     Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza etap I, z którego sporządza protokół.

·                    Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej sporządza kopię protokołu, którą przesyła drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem uczniów do II etapu Konkursu           do dnia 27 marca 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Prace konkursowe, które zajęły w każdej z biorących udział szkół I i II miejsce umieszczone na nośniku [pen-drive, płyta CD/DVD] należy przesłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby organizatora [sekretariat szkoły] w terminie nieprzekraczającym 30 marca 2017r. [czwartek] /do godziny 14.00/. Prosimy nie zapomnieć o opisaniu nośnika.

VII. ELIMINACJE DZIELNICOWE

Eliminacje dzielnicowe (II etap) są przeprowadzane w formie przeglądu prezentacji w terminie określonym przez organizatora - w siedzibie organizatora.

Organizator konkursu powiadomi uczestników etapu dzielnicowego o terminie prezentacji.

VIII.  ZGŁASZANIE SZKOŁY I UCZNIÓW DO KONKURSU

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE (załącznik nr 1) należy przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną na adres:

Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury

01–198 Warszawa, ul. Żytnia 40

fax (22) 862 97 05; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem: „Wymarzony zawód Kuby”

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW W KONKURSIE (załącznik nr 2), PROTOKÓŁ  PRZEBIEGU ELIMINACJI SZKOLNYCH oraz prace zgłoszonych do konkursu uczniów należy przesłać na wyżej wymieniony adres.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie ma obowiązek przesłać do organizatora PROTOKÓŁ  oraz prace zakwalifikowanych uczniów.

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH

¸  Eliminacje szkolne są przeprowadzane na terenie macierzystej szkoły uczestników konkursu.

¸  Miejscem przeprowadzenia eliminacji dzielnicowych i finału konkursu jest siedziba organizatora.

¸  Podczas finału zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

¸  Wszelkie informacje na temat konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora: www.sp166.waw.pl

X. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody w dniu rozstrzygnięcia II etapu.

Nauczyciele/opiekunowie laureatów otrzymają imienne podziękowania.

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

2.Konkurs będzie upowszechniany poprzez przekazanie do wolskich szkół podstawowych  Regulaminu z załącznikami oraz umieszczenie informacji na stronie Organizatora.

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1-  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY  W KONKURSIE

Załącznik Nr 2-  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW  W KONKURSIE     

Załącznik Nr 3– ZGODA NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE I UŻYWANIE, POWIELANIE ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

IV DZIELNICOWY KONKURS DORADZTWA ZAWODOWEGO

„Wymarzony zawód Kuby”

Warszawa – Wola 2017 r.

 

Załącznik nr 1

 

pieczątka szkoły

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie

1.         Nazwa szkoły

……………………………………………………………………............................................................……….………………………………………………………………………………………………………………………

2.         Adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………

Tel./fax ……………………………………….……………………………………………….

e-mail …………………………………………………………………………………………

3.         Imię i nazwisko dyrektora szkoły

………………………………………………………………….……………………………

4.         Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu w szkole:  

              ………………………………………………………………….…………………

        

5.         Akceptujemy regulamin konkursu

 

 

       Opiekun uczniów                                                                                       Dyrektor szkoły

 

…………………………………….                                                                   .................................

             data i podpis                                                                                         podpis i pieczęć

 

 

IV  DZIELNICOWY KONKURS DORADZTWA ZAWODOWEGO

„Wymarzony zawód Kuby”

Warszawa – Wola 2017 r.

Załącznik nr 2

 

 

 pieczątka szkoły

Karta zgłoszenia uczestnictwa uczniów w konkursie

 

1.         Nazwa i adres szkoły

……………………………………………………………….………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

tel./fax ………………………………………………………………................................…..

e-mail ……………………………………………………

2.         Imię i nazwisko szkolnego opiekuna ucznia:

……………………………………………………..……………………………………….……

3.         Imię i nazwisko uczestnik/uczestników konkursu:

……………………………………………………………….…………………………………..

 

       Opiekun uczniów                                                                       Dyrektor szkoły

 .…………………………                                                            …………………………

           data i podpis                                                                             podpis i pieczęć

 

 

III DZIELNICOWY KONKURS DORADZTWA ZAWODOWEGO

„Pomóż Kubie wybrać zawód”

Warszawa – Wola 2017 r.

Załącznik nr 3

 

 pieczątka szkoły

 

…………………………………….         

                                                                                                                   (miejscowość,  data)  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………..…………………………………………..……………………………………….

ucznia/uczennicy klasy VI….. Szkoły Podstawowej nr ………………

im. ………………………………………………………………………………………………

w IV Dzielnicowym Konkursie Doradztwa Zawodowego „Wymarzony zawód Kuby” Warszawa – Wola oraz na używanie, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka utrwalonych na wszelkich nośnikach (w postaci fotografii, dokumentacji dźwiękowej lub filmowej).

 

Powyższa zgoda dotyczy także form publikacji odnoszących się do  Konkursu,  w którym uczestniczy moje dziecko : w prasie , rozpowszechnienie w Internecie.              

Jestem  również świadom/świadoma faktu, że

a)      mój syn/córka  przesyłając pracę konkursową dokonuje przeniesienia na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy,

b)      organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych na stronach internetowych należących do organizatora oraz udostępnianie w Internecie i prasie.

Ponadto oświadczam ,że zapoznałam się/zapoznałem się i akceptuję z Regulamin IV Dzielnicowego Konkursu Doradztwa Zawodowego „Wymarzony zawód Kuby” Warszawa – Wola

      …….........................………………………

       podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Materiały do pobrania dla uczniów, nauczycieli i rodziców:

1. "Co, jak i dlaczego" czyli doradztwo zawodowe w szkole podstawowej- Zanim nowe gwiazdy złowimy w niebie- materiały dla uczniów i rodziców (kliknij aby pobrać)

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury  w Warszawie, Program Doradztwa (kliknij aby pobrać)

 

smiley 

Wyniki  III Dzielnicowego Konkursu Doradztwa Zawodowego
dla uczniów klas szóstych wolskich szkół podstawowych

 "Pomóż Kubie wybrać zawód"
w roku szkolnym 2015/2016:

yesI miejsce Maria Jandy uczennica kl VI a  Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej 

yesII miejsce Jakub Piekut uczeń kl VI d  Szkoły Podstawowej nr 255 im. Józefa Gardeckiego 

yesIII miejsce Adrian Szewczyk uczeń kl VI b  Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury

Postanowiono także przyznać yeswyróżnienie, które otrzymała Ida Kaznowska uczennica kl VI  

 

smiley

W roku szkolnym 2014/2015 w II Dzielnicowym Konkursie Doradztwa Zawodowego
dla uczniów klas szóstych wolskich szkół podstawowych
 "POMÓŻ KUBIE ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ"

 uczeń naszej szkoły Rafał Domański 

zajął III miejsce

Zapraszamy do zapoznania się z jego prezentacją!

(pobierz tutaj)