Licznik odwiedzin

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w  roku szkolnym 2016/2017

PROCEDURA  PRZYZNAWANIA POMOCY SOCJALNEJ DLA UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej nr 166 im. Zwirki i Wigury w Warszawie   

kiss STYPENDIUM SZKOLNE

Przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających następujące kryterium dochodowe w bieżącym roku szkolnym: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł  (Dz.U. z 2015r. poz.1058).

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka wypełniają wnioski pobrane ze strony internetowej szkoływww.sp166.waw.pl  lub ze strony Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow zgodnie z instrukcją podaną we wniosku. Do wnioskuzałączają  m.in. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia danego roku) oraz inne wskazane w instrukcji. 

 Wypełnione wnioski i kserokopie dodatkowych dokumentów składają u pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 12 września danego roku szkolnego. Pedagog opisuje wnioski i przekazuje do zaopiniowania Dyrektorowi Szkoły, po zaopiniowaniu wniosku, pedagog przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy.

Wnioski wypełnione błędnie, bez stosownych załączników, zwrócone przez pedagoga do uzupełnienia bądź poprawy, muszą być ponownie złożone w terminie do 12 września 2016 r. , w innym wypadku nie mogą być złożone do organu prowadzącego. 

Burmistrz Dzielnicy wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczenia.
Procedura odwoławcza: w przypadku nieprzyznania świadczenia rodzic ma prawo odwołać się od tej decyzji do Burmistrza Dzielnicy w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Decyzje administracyjne są przekazywane rodzicom/opiekunom prawnym za pośrednictwem szkoły. Rodzic/opiekun prawny po zawiadomieniu przez pracownika szkoły, osobiście odbiera w sekretariacie szkoły  wydana decyzję, poświadczając pisemnie jej otrzymanie – wpisując: Otrzymałam/em data i podpis.

Stypendium jest przyznawane i rozliczane w dwóch transzach: w okresie od września do grudnia danego roku a następnie od stycznia do czerwca danego roku. Jeżeli sytuacja materialna rodziny ulegnie poprawie, rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym pedagoga szkolnego.

Rozliczenie stypendium przyznanego od września do grudnia danego roku musi być dokonane najpóźniej  do dnia 5 grudnia danego roku.

Rozliczenie stypendium za okres od stycznia do czerwca musi być dokonane najpóźniej  do dnia 10 czerwca danego roku.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztów zakupu ściśle określonych artykułów związanych z edukacją dziecka,  wyłącznie na podstawie przedstawionych oryginalnych faktur VAT wystawionych na: imię i nazwisko rodzica, któremu przyznano świadczenie dla dziecka z dopiskiem dla: imię i nazwisko dziecka oraz adres rodzica dziecka, który jest zgodny z adresem zawartym w decyzji.

Katalog artykułów, których koszt zakupu podlega zwrotowi oraz innych kosztów podlegających zwrotowi znajduje się u pedagoga szkolnego.

Po złożeniu oryginalnych faktur u pedagoga szkolnego, w ciągu 7 dni faktury zostaną sprawdzone, opisane i przekazane do Dzielnicowego Biura Finansów do akceptacji.
 Po akceptacji Dzielnicowego Biura Finansów zostaną przekazane środki finansowe za pośrednictwem szkoły, które zostaną przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu. Środki finansowe rodzicom/opiekunom prawnym będą wypłacane w szkole przez kierownika gospodarczego. Istnieje możliwość przekazania środków finansowych na konto bankowe rodzica/opiekuna prawnego. W tym celu należy w formie pisemnej skierowanej  do Dzielnicowego Biura Finansów podać swój nr konta bankowego z prośbą o dokonanie przelewu.

kiss  ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być zaświadczenie
o wysokości osiągniętych dochodów lub oświadczenie o wysokości dochodów, przy czym
 w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2015r. poz.114 z późn. zm.) tj. nie może być wyższa niż 590 zł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka wypełniają wnioski pobrane ze strony internetowej szkoły www.sp166.waw.pl  lub ze strony Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniowzgodnie
z instrukcją podaną we wniosku oraz załączają w/g instrukcji dodatkowe dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe. Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć u pedagoga szkolnego, który opisuje wniosek i przekazuje do zaopiniowania Dyrektorowi Szkoły, następnie dokumentacja jest przekazywana Burmistrzowi Dzielnicy.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którym przyznany będzie zasiłek szkolny, odbierają decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczenia  w Wydziale Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola, a przyznane środki w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wola przy al. Solidarności 90.

kiss  WYPRAWKA SZKOLNA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej,

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników pobrane ze strony Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017  : należy składać po wypełnieniu zgodnie z instrukcją zawartą we wniosku u pedagoga szkolnego w terminie do dnia 9 września 2016 r. Po zaopiniowaniu przez pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły, wnioski są przekazywane Burmistrzowi Dzielnicy. Decyzje podjęte przez Burmistrza Dzielnicy są przekazywane za pośrednictwem szkoły rodzicom/opiekunom prawnym. Procedura odwoławcza patrz ,,Stypendium szkolne”.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało i umieściło na stroniehttp://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017  :

   a) wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017, dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, wraz z instrukcją wypełniania,

   b) wzór tabeli zawierającej dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor powinien złożyć
   w Urzędzie Dzielnicy / Miejskim Biurze Finansów Oświaty (§ 5 ust.1 rozporządzenia).

Informacje dodatkowe:w sytuacjach uzasadnionych wnioskodawcą w imieniu ucznia może zamiast rodzica/opiekuna prawnego być dyrektor szkoły.

kiss Stypendium ,,Posiłek dla ucznia”.

Na podstawie Uchwały  Nr XXXVIII/970/2012  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w przypadku trudnej sytuacji materialnej w danym okresie roku szkolnego, rodzice/opiekunowie prawni ucznia Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie mogą złożyć do dyrektora szkoły  wniosek o przyznanie Stypendium ,,Posiłek dla ucznia”, który jest załącznikiem do w.w. uchwały.

Stypendium może być przyznane tylko w celu pokrycia kosztów wyżywienia ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej - maksymalnie do kwoty
 13 złotych dziennie w roku szkolnym 2016/2017.

Przesłanki do otrzymania stypendium: 

niska miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (netto), potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami.

W przypadku braku możliwości ustalenia wysokości dochodu do wniosku można załączyć inne dokumentypotwierdzające trudną sytuację materialną, np. zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinię pedagoga szkolnego oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych   potwierdzające prawdziwość danych wraz z klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych.

Ważna jest pisemna informacja o nieuzyskaniu pomocy np. z OPS.

Stypendium może być przyznane w każdym momencie roku szkolnego, do czasu poprawy sytuacji materialnej rodziny. O poprawie sytuacji materialnej pisemnie informuje dyrektora rodzic/opiekun prawny ucznia.

Na wniosek złożony w miesiącach wrzesień- grudzień 2016 r. stypendium jest przyznawane do końca roku kalendarzowego. Jeżeli od stycznia sytuacja materialna nadal jest trudna, rodzic/opiekun prawny ucznia składa oświadczenie, że sytuacja materialna jest bez zmian i na tej podstawie, do odwołania potrzeby pomocy
 w zakresie dożywiania, uczeń otrzymuje stypendium ,,Posiłek dla ucznia” do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

Stypendium ,,Posiłek dla ucznia” przekazywane jest bezpośrednio w formie przelewu bankowego za dany miesiąc na konto firmy przygotowującej posiłki.

W przypadku nieobecności ucznia, rodzic jest zobowiązany powiadomić szkołę
o nieobecności, w celu niezamawiania posiłków lub do odbioru posiłków dla nieobecnego ucznia np. podczas choroby dziecka.

Formularz wniosku o stypendium ,,Posiłek dla ucznia” znajduje się do pobrania u pedagoga szkolnego oraz w sekretariacie.

O decyzji przyznania lub nieprzyznania pomocy rodzic/opiekun prawny zostaje powiadomiony niezwłocznie  przez pedagoga szkolnego, wychowawcę lub innego upoważnionego przez dyrektora pracownika szkoły.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

kiss  w oddziale przedszkolnym: obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna);

 •  kissw szkole: obserwacja pedagogiczna, w trakcie bieżącej pracy z uczniami − ma ona na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się; w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień.

Wsparcie dla poszczególnych grup:

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w oddziale przedszkolnym i  uczniowi w szkole - polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. ze szczególnych uzdolnień,
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. z zaburzeń komunikacji językowej,
 7. z choroby przewlekłej,
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 9. z niepowodzeń edukacyjnych,
 10. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Ważne!

Katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest ściśle określony oraz ograniczony. Orzeczenie takie wydaje się uczniom:

 •  - niesłyszącym lub słabosłyszącym,
 •  - niewidomym lun słabowidzącym,
 •  - z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 •  - z niepełnosprawnością intelektualną,
 •  - z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
 •  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 •  - zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 •  - niedostosowanym społecznie.

Dla takich uczniów tworzony jest zespół składający się z: uczących go nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, rodziców ucznia, na życzenie rodziców do zespołu może być doproszony inny specjalista spoza szkoły, na zaproszenie dyrektora w posiedzeniu zespołu może wziąć udział pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opracowują oni wspólnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który realizują w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych.

 Uczniowie przewlekle chorzy oraz niepełnosprawni niemający orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego nie podlegają tym uwarunkowaniom.

Interdyscyplinarny charakter pomocy

Aktualne przepisy prawa uwzględniają zaangażowanie pomocowych środowisk lokalnych w proces wsparcia udzielanego uczniowi oraz jego rodzinie. Inicjatorami wsparcia dla dziecka mogą być: pielęgniarki środowiskowe, higienistki szkolne, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi.

Konieczna jest  ścisła współpraca przy organizacji oraz udzielaniu pomocy z: rodzicami uczniów,poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

placówkami doskonalenia nauczycieli,przedszkolami, szkołami oraz placówkami,organizacjami pozarządowymi,instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

Formy pomocy

Wachlarz dostępnych środków jakimi dysponują nauczyciele oraz specjaliści
 w udzielaniu wsparcia swoim wychowankom :

 •  - zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 •  - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 •  - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 •  - zajęcia logopedyczne;
 •  - zajęcia socjoterapeutyczne;
 •  - zajęcia terapeutyczne.

Dziecko uzdolnione w przedszkolu

W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

 •  - zajęć rozwijających uzdolnienia;
 •  - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć charakterze terapeutycznym;
 •  - porad i konsultacji.

Istotne jest uwzględnienie potrzeby rozwijania predyspozycji, zainteresowań oraz uzdolnień już w wieku przedszkolnym. Pozwala to na ich późniejszy, pełniejszy rozwój. Zwiększa wrażliwość emocjonalną i gwarantuje dostęp do tego typu zajęć również dzieciom mniej zamożnym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Liczba dzieci na zajęciach specjalistycznych

 Limity obowiązujące na zajęciach:

 •  - rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych − maksymalnie 8 uczestników,
 •  - korekcyjno-kompensacyjnych − maksymalnie 5 uczestników,
 •  - logopedycznych − maksymalnie 4 uczestników,
 •  - socjoterapeutycznych oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym − maksymalnie 10 uczestników.

Kiedy 60 minut staje się problemem

W praktyce szkolnej trudno prowadzić zajęcia specjalistyczne w ramach godziny zegarowej. Często również jest to niemożliwe ze względu na możliwości psychofizyczne dziecka. Dlatego stosuje się dzielenie przyznanego dziecku czasu, tak jednak aby łączny jego czas był realizowany w ramach jednego tygodnia.

Bieżąca praca nauczycieli - obliguje każdego nauczyciela do niezwłocznego podjęcia działań na każdym etapie pracy
z dzieckiem. Kryje się pod nim obowiązek: prowadzenia rozpoznania potrzeb, udzielenia natychmiastowego wsparcia oraz dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości ucznia.

Zadania specjalistów

Pedagog/psycholog szkolny zobowiązani są do:

 •  - prowadzenia badań i działań diagnostycznych dzieci/uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu:
 •  - określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 •  - wspierania mocnych stron uczniów;
 •  - diagnozowania sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole - w celu:
 •  - rozwiązywania problemów wychowawczych,
 •  - wspierania rozwoju uczniów;
 •  - udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 •  - podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży;
 •  - minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych;
 •  - zapobiegania zaburzeniom zachowania ;
 •  - inicjowania różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 •  - inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 •  - pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 •  - wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Terapeuta pedagogiczny - do jego zadań należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych wobec uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych oraz zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów − we współpracy z ich rodzicami;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Logopeda -do jego zadań w przedszkolu, szkole - należą w szczególności:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy
 • uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy
 • z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: 

yesZajrzyj na stronę: 
http://www.pomocdziecku.um.warszawa.pl/instytucje/index.php?mod=szukaj&szukaj=2&id=207

                                                                           

Facebook-1

Dzwonki

1.   800 -  845 aaadzwoneczek

2.   855 -  940 

3.   955 -  1040

4.  1050 - 1135

5.  1150 - 1235

6.  1255 - 1340

7.  1345 - 1430

8.  1435 - 1520