Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Rekrutacja

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnegodo samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

- data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

- data i godzina wydrukowania wniosku,

- data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,

- data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływuna kolejność przyjęć dzieci.

3. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

4. Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie:

- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011),

oraz

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

· Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

· Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

· Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

· Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

· Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

5. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnegorodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

6. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku
  od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

·Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

- wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

·Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

- pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

· Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

· Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

· Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

· Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

· Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

· Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz dzielnicy:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

· W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

· Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017
Rady m.st. Warszawy, tzw. kryteria samorządowe.

· Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

· Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

· Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

7. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
ze względu na niepełnosprawność

· Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

- w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne lub

- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnegowydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.
 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.Terminarz
Data Zdarzenie

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

od 6 marca
do 16 marca

Aktualizacja w SYSTEMIE oferty edukacyjnej i wprowadzenie oferty grup rekrutacyjnych

do 16 marca
(do godz. 15.00)

Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu wprowadzania oferty

od 22 marca
(od godz. 10.00)
do 28 marca

Wprowadzenie do systemu informacji o dzieciach kontynuujących

Potwierdzenia woli należy wprowadzać na bieżąco do SYSTMU.
Wszystkie potwierdzenia złożone przez rodziców muszą zostać wprowadzane do SYSTEMU do 28 marca.
Po tym terminie nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji.

Etap zostanie przełączony przez wykonawcę 28 marca.

do 28 marca

Powołanie przez dyrektora przedszkola/szkoły komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie przewodniczącego komisji

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli przedszkola/szkoły.
Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
Dyrektor przedszkola /szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 29 marca

godz. 13.00

do 11 kwietnia

do godz.16.00

(wtorek)

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przedszkolu/szkole pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria.
Uwaga:
Wnioski należy na bieżąco wprowadzać i zatwierdzać w SYSTMIE.
Na etapie weryfikacji wniosków  i potwierdzania oświadczeń można anulować zatwierdzenie wniosku, dokonać korekty i ponownie zatwierdzić wniosek

od 29 marca

do 12 kwietnia

Wprowadzenie do SYSTEMU wniosków wypełnionych odręcznie

od 29 marca

do 19 kwietnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
Na żądnie przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.

do 29 marca
do 26 kwietnia

Potwierdzanie przez burmistrza dzielnicy okoliczności zawartych
w oświadczeniach.
Na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej burmistrz dzielnicy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, potwierdza okoliczności zawarte w oświadczeniach i informuje przewodniczącego komisji o wynikach weryfikacji.

do 26 kwietnia

(do godz. 14.30)

Zamknięcie przez dyrektora etapu weryfikacji i potwierdzania wniosków

od 27 kwietnia

(od godz. 8.00)

do 28 kwietnia

(do godz. 14.00)

Ustalenie kolejności przyjęć - komisja rekrutacyjna ustala w SYSTEMIE kolejność przyjęć

28 kwietnia

(do godz. 14.00)

Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności

28 kwietnia

(do godz. 14.30)

Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć

4 maja (czwartek) godz. 9.00

Uruchomienie przez wykonawcę menadżera integracji

od 4 maja (od godz. 9.00)

do 4 maja (do godz. 15.00)

Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

od 4 maja (od godz. 9.00) do 4 maja (do godz. 12.00)

 • przydział dzieci z 1 preferencji

od 4 maja (od godz. 12.00)

do 4 maja (do godz. 14.00)

 •  przydział dzieci z kolejnych preferencji - możliwość zmiany przydziału z dalszej na wyższą preferencję np. z 5 na 2 lub z 3 na 1 tzw. podbieranie dzieci przez placówkę wyższej preferencji

od 4 maja (od godz. 14.00)

do 4 maja (do godz. 14.30)

 • sprawdzenie listy zakwalifikowanych do integracji po etapie zmiany przydziału i możliwość dodatkowej kwalifikacji na zwolnione miejsca

4 maja
(godz. 14.30)

Zamkniecie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych

od 12 maja

(od godz.10.00)

do 12 maja

(do godz.14.00)

Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach - dyrektorzy przydzielają dzieci orzeczeniowe (kandydujące do oddziałów integracyjnych) nigdzie nieprzyjęte

12 maja

(do godziny 14.30)

Zamkniecie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych

od 15 maja

(od godz. 10.00)

do 15 maja

(do godz. 12.00)

Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 maja

godz. 13.00

(poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - listy należy umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia).

od 15 maja

(od godz. 13.00)

do 19 maja

(do godz. 16.00)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu

od 15 maja

(od godz.13.00)

do 22 maja

(do godz.12.00)

Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu

Uwaga!
Potwierdzenia woli zapisu należy wprowadzać do SYSTEMU na bieżąco

22 maja

(do godz. 12.30)

Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu

23 maja

(od godz. 10.00)

do 23 kwietnia

(do godz. 12.00)

Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
*WSKAZYWANIE MIEJSCA REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

23 maja

godz. 13:00

(wtorek)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej).

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

od 23 maja

do 19 czerwca

* w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
* uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym),
* w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
* w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,
* na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

do 19 czerwca

(do godz. 12.00)

Wprowadzania do SYSTEMU informacji o dzieciach przyjętych w ramach procedury odwoławczej

do 19 czerwca

(do godz. 12.30)

Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu rozpatrywania odwołań

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

20 czerwca

godz. 16.00

(wtorek)

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach

20 czerwca

(od godz. 16.00)

do 25 czerwca

(do godz. 20.00)

Zapisy w SYSTEMIE - rodzice wypełniają elektroniczny wniosek
o przyjęcie

od 20 czerwca

(od godz.16.00)
do 26 czerwca

(do godz. 16.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przedszkolu/szkole pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria.

od 20 czerwca

do 28 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.
Na żądnie przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.

28 czerwca

(do godz. 14.00)

Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi przedszkola/szkoły zakończenie weryfikacji wniosków

28 czerwca

(do godz. 14.30)

Zamknięcie przez dyrektora etapu składania i weryfikacji wniosków

29 czerwca

(od godz. 8.00)

do 29 czerwca

(do godz. 12.00)

Ustalenie kolejności przyjęć

29 czerwca

(do godz. 12.30)

Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności przyjęć

29 czerwca

(do godz 12.30)

Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu ustalania kolejności

od 29 czerwca
(od godz. 13.00)

do 29 czerwca

(do godz. 15.30)

Uruchomienie menadżera integracji
Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

29 czerwca

(od godz. 15.00)

do 29 czerwca

(do godz. 15.30)

Sprawdzenie i uzupełnienie listy dzieci zakwalifikowanych do integracji

29 czerwca

(do godz. 15.30)

Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych

30 czerwca

(od godz. 10.00)

do 30 czerwca

(do godz. 11.00)

Uruchomienie menadżera integracji
Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach - dyrektorzy przydzielają dzieci orzeczeniowe (kandydujące do oddziałów integracyjnych) nigdzie nieprzyjęte

30 czerwca

(do godz. 11.00)

Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych

od 30 czerwca

(od godz. 12.00)

do 30 czerwca

(do godz. 13.00)

Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na etapie postępowania uzupełniającego

30 czerwca

godz. 13.00

(piątek)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym  - listy należy umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia).

od 30 czerwca

(od godz. 13.00)

do 6 lipca

(do godz. 12.00)

Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu

6 lipca

(do godz. 13.00)

Zamknięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym

od 7 lipca

(od godz. 10.00)

do 7 lipca

(do godz. 12.00)

Pobranie z SYSTEMU listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

7 lipca

godz. 13.00

(piątek)

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej).

od 7 lipca

Procedura odwoławcza

31 sierpnia

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach

*WSKAZYWANIE MIEJSCA REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

od 23 maja
(od godz. 14.00)

Przekazanie danych dzieci urodzonych w 2014 roku (trzylatki), 2013 roku (czterolatki), w 2012 roku (pięciolatki),  2011 (sześciolatki) i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach - pierwszy raport w systemie rekrutacyjnym (po listach przyjetych).

6 czerwca

Przekazanie danych dzieci urodzonych w 2014 roku (trzylatki), 2013 roku (czterolatki), w 2012 roku (pięciolatki),  2011 (sześciolatki) i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach - drugi raport w systemie rekrutacyjnym
(po I etapie odwołań).

od 6 czerwca

Wskazanie rodzicom dzieci urodzonych w 2014, 2013, 2012 i 2011 roku oraz dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko.

 • od 6 czerwca
  do 19 czerwca do godz. 12.00
 • od 7 lipca do 28 lipca

Wprowadzenie do systemu, przez dyrektorów przedszkoli/szkół danych dzieci, którym wskazano przedszkole/szkołę do przyjęcia.

 
 
 

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI OFERUJEMY:

     

 

 ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE,


 ZANIM  DZIECKO ROZPOCZNIE NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ REALIZOWANE:


smileyW ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM Z AUTORSKIM PROGRAMEM ZAJĘĆ SPORTOWYCH ORAZ DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

smiley W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM Z AUTORSKIM PROGRAMEM EDUKACJI KULTURALNEJ ORAZ DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

 ROZPOCZĘCIE NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ:

  

PLANUJEMY KLASY:

smiley Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM ZAJĘĆ SPORTOWYCH I MUZYCZNYCH

smiley Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ

Dodatkowo realizowana będzie rozszerzona edukacja
matematyczno-przyrodnicza w obu klasach.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PODCZAS DNI OTWARTYCH

NAJBLIŻSZE JUŻ  W SOBOTĘ 18 MARCA  2017 r. O GODZ. 10.30 !!!

 

yesDLA RODZICÓW:

CZY MOJE DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ UCZNIEM?

Arkusz (kliknij aby pobrać)

 

Optymalizacja procesu nauczania i wychowania 6-latków to:

smiley  dostosowanie czasu zajęć do możliwości sześciolatków, niezależnie od szkolnych dzwonków,

smileyzatrudnianie osób wspierających nauczycieli w opiece nad uczniami,

smiley dostosowane sale, łazienki oraz bogate zaplecze sprtowe i dydaktyczne

smiley  sukcesywne doskonalenie nauczycieli do pracy z uczniem o obniżonym wieku,

smiley określenie wymaganych efektów kształcenia dopiero po III klasie

 

Rodzice mają  prawo do:

yes  podejmowania decyzji o odroczeniu edukacji szkolnej sześciolatka, po uzyskaniu opinii poradni     psychologiczno-pedagogicznej,

yes złożenia wniosku o powrót pierwszoklasisty do „zerówki",

yes  złożenia wniosku o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego.

 

 

Nasi najmłodsi podopieczni mają   zapewnione wyjątkowo dogodne warunki do zabawy i pracy na teranie szkoły. Do ich dyspozycji jest przestronna sala oraz mała sala gimnastyczna, plac zabaw oraz boisko dla młodszych dzieci. 

Nasze ,,MALUCHY" są objęte szczególnymi względami społeczności szkolnej.

 

Sześciolatki uczęszczają zarówno do klas pierwszych, jak i do oddziału przedszkolnego.

 

smileyOddział przedszkolnysmiley

Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci sześcioletnie.

Oddział przedszkolny ma zorganizowane zajęcia w godzinach 7.00-17.30. Dzieci mogą korzystać z trzech

posiłków dziennie: śniadania, obiadu i podwieczorku.

kissOddział przedszkolny


do ukończenia przez dzieci klasy trzeciej

 

 prowadzi Pani mgr Barbara Przybyszewska:

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

 

oraz wychowania fizycznego i zajęć korekcyjnych