Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Rekrutacja

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

smiley

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE

ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY 0 A

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Dziecko:

1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

2. Rozumie i przestrzega zasad zgodnego funkcjonowania  w grupie.

3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

8. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swojeracje, oceny i odczucia.

9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.

11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

13. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

14. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

15. Zna swoje prawa i obowiązki.

16. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość,szacunek, wyrozumiałość.

17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

8. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości, decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

19. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.

20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

 

smileyMÓJ RAMOWY PLAN DNIAsmiley

 W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Godziny

Przebieg czynności stałych

7.00 - 8.00

Witamy Was

·         bawię się w kącikach zainteresowań

·         uczestniczę w zabawach tematycznych, konstrukcyjnych, działalności plastycznej oraz ćwiczeniach arytkulacyjno- oddechowych

·         pracuję indywidualnie z nauczycielem

 

8.00 - 8.30

Powitanie w kręgu, zabawy z rówieśnikami

·         5 minutowe ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce, integracyjne, zabawy z kalendarzem

·         przygotowuję się do śniadania

·         czynności higieniczne

8.30 - 9.00

Śniadanie, czynności porządkowe

9.00 - 10.00

Odkrywam, przeżywam, przyswajam - edukacja poprzez zabawę - zajęcia planowane zgodne z podstawą programową

·         uczestniczę w zajęciach dydaktycznych (min. za zakresu edukacji zdrowotnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej itp.)

·         aktywizująca zabawa ruchowa

 

10.00 - 10.10

Drugie śniadanie

10.10 - 11.45

Jestem aktywny ruchowo

·         zgodnie bawię się ze swoimi kolegami w grupie

·         uczestniczę w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych

·         prowadzę obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku

·         gdy pada deszcz bawię się w sali rekreacji, w sali gimnastycznej z użyciem sprzętu sportowego, uczestniczę w grach i zabawach zespołowych

·         przygotowuję się do obiadu

 

12.00

Obiad w stołówce szkolnej, czynności higieniczne, porządkowe

12.30

Relaks

·         słucham bajek i opowiadań w interpretacji nauczyciela,

·         słucham muzyki relaksacyjnej

·         uczestniczę w zajęciach  rozwijających  (zajęcia dramowe, język angielski, podróże po kontynentach)

14.30

Podwieczorek

14.45

Wesołe popołudnie

·         podejmuję aktywność własną

·         biorę udział w zabawach tematycznych, badawczych, tanecznych ze śpiewem, ruchowych, plastycznych

·         słucham czytanych przez nauczyciela książek, czasopism

·         bawię się z tekstem literackim

·         pracuję indywidualnie z nauczycielem

·         uczestniczę w zajęciach dodatkowych

·         uczę się czynności porządkowych w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych

·         dokonuję podsumowania dnia, planuję działania w dniu następnym

 

17.00

Do zobaczenia szkoło

·         żegnam się z nauczycielem, rówieśnikami