OGŁOSZENIE OFERTY NA NAJEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG OBEJMUJACYCH DOSTARCZANIE POSIŁKÓW I WYDAWANIE DLA UCZNIÓW

OGŁOSZENIE OFERTY

NA NAJEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG OBEJMUJACYCH DOSTARCZANIE POSIŁKÓW

I WYDAWANIE DLA UCZNIÓW

                                              w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie ul. Żytnia 40 wraz
z Radą Rodziców ogłasza konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej.

 

Informację o konkursie zamieszczono na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

 

I.                   Informacje ogólne

 

1.      Wymagany termin realizacji zadania: 01.09.2022 r.- 23.06.2023 r.

2.   Wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu dokonywana jest indywidualnie przez oferentów po telefonicznym umówieniu się z kierownikiem gospodarczym tel. 22 632 01 08  wew. 25

 

II.                Główne kryteria wyboru „Wynajmującego” do umowy:

 

1.      Wysoka jakość wydawanych -posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.

2.     Dieta dzieci powinna być lekkostrawna z przewagą potraw gotowanych, przygotowywanych z surowców wysokiej jakości, nieobciążająca przewodu pokarmowego (bez potraw ciężkostrawnych). Wykorzystywane produkty powinny być świeże, naturalne, mało przetworzone, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych.

3.      Przestrzeganie zasad ustanowionych przez Sanepid, Haccp.

4.      Doświadczenie w pracy w stołówce szkolnej potwierdzone referencjami.

 

5.      Zapewnienie sprawnego i dobrego zaopatrzenia i zagwarantowanie wyżywienia dla uczniów w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii.

6.      Cena za proponowane posiłki: śniadania, podwieczorki i obiady (zupa, drugie danie, kompot, deser).

7.      Elektroniczny system komunikacji z rodzicami/ odwoływanie i zamawianie obiadów.

8.      Przygotowywanie kanapek.

9.     Wysokość składki czynszu (  kwota netto za 1 miesiąc – minimum 1200,00 zł).

10. Przeprowadzanie konserwacji, remonty bieżące i kapitalne urządzeń z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń.

 

 

III.             Warunki konieczne do zrealizowania przez Ajenta

 

1.      Dyrektor  szkoły zastrzega  sobie prawo bieżącej  kontroli  w zakresie przestrzegania przez Oferenta przepisów dotyczących jakości wykonywanych usług.

2.   Przygotowywanie na miejscu w kuchni szkolnej kanapek i wydawanie posiłków do godziny 15:00 każdego dnia szkolnego.

3.     Oświadczenie o zobowiązaniu się do przechowywania próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez 48 godzin
 z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej i podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

4.      Oferent zapewnia możliwość zakupu jednego dania.

5.      Podanie gramatury dla dzieci  z klas 0-IV i  z klas V-VIII wraz z ceną.

6.      Podanie ceny za posiłki pojedyncze i zestawy.

7.      Zapewnienie diet dla dzieci.

8.   Zobowiązanie, że oferent będzie dostarczał do kierownika gospodarczego szkoły do 25- każdego miesiąca, 20 – dniowy jadłospis na następny miesiąc z podaniem składników wagowych (gramy).

10.  Oferent zapewni jadłospis dla oddziału przedszkolnego (śniadanie, obiad, podwieczorek).

11.  Oferent od dnia obowiązywania umowy pokrywa wszelkie koszty wydzierżawionych pomieszczeń.


IV.             Oferta powinna zawierać

 

1.      Imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2.      Adres do korespondencji.

3.      Numer kontaktowy.

4.      Datę sporządzenia oferty.

5.      Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy najmu oraz warunkami konkursu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń.

6.      Oferowaną wysokość stawki czynszu za powierzchnię stołówki wraz z zapleczem.

7.      Oferowane stawki za cenę posiłków (śniadanie, podwieczorek, obiad-zupa, drugie danie, kompot, deser).

8.      Oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych.

9.      Zobowiązanie do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości jednej miesięcznej opłacie czynszu brutto w przypadku wygrania konkursu.

10.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu.

11.  Określenie przewidywanego czasu przeprowadzenia robót adaptacyjnych, o ile będą konieczne.

12.  Oświadczenie, że nie będą serwowane gotowe zapiekanki, pizza, słodycze.

 

 

V.                Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1.  Aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu wymienione zaświadczenie zostanie złożone przed dniem zawarcia umowy najmu.

2.      Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta),
w przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy.

3.      Umowę spółki w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

4.      Referencje z placówek.

 

VI.             Kryteria oceny oferty

1.    Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu następujących obszarów oceny elementów:

– propozycja Oferenta – najwyższa wysokość składki czynszu ( kwota netto za 1 miesiąc),

– propozycja Oferenta – najniższa cena za przygotowanie jednego, pełnego obiadu,

– propozycja Oferenta – najniższa cena pełnego wyżywienia oddziału przedszkolnego,

– cena jednorazowego śniadania,

– cena obiadu w abonamencie.

 

2.      Sposób oceny ofert.

 

L.p.

Nazwa kryterium

PKT

Komentarz

1.

Czynsz najmu

1 – 5

 

2.

Cena pełnego obiadu jednostkowa

1 – 5

 

3.

Cena pełnego wyżywienia oddziału przedszkolnego

1 – 5

 

4.

Cena jednorazowego śniadania

1 – 5

 

5.

Cena obiadu w abonamencie

1 – 5

 

P= LP1 + LP2+LP3+LP4+LP5

gdzie:

P – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium czynsz najmu + cena pełnego obiadu jednostkowa + cena pełnego wyżywienia oddziału przedszkolnego + cena jednorazowego śniadania + cena obiadu w abonamencie


VII.          Warunki konkursu

 

1.      Oferty z załączonymi dokumentami należy składać w sekretariacie szkoły
w zamkniętych kopertach do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu do sekretariatu.

2.      W przypadku, gdy następuje rezygnacja wybranego oferenta lub nie podpisanie,
z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, umowy z oferentem, który wygrał konkurs, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 14 dni od otwarcia kopert.

3.      Oferty, które nie spełniają warunków określonych w pakiecie konkursowym, nie są kompletne i nie zostały uzupełnione w ramach składanych wyjaśnień lub oświadczeń oferentów, są nieczytelne nie będą rozpatrywane.

4.      Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 12.00.