Zasady logowania w systemie rekrutacji

Zasady logowania w systemie rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się 15 maja.

Odbywa się w elektronicznym systemie https://liblink.pl/dUExMKusxW

Od 15 maja do 19 czerwca do godz.15.00 następuje składanie wniosków.

Należy zalogować się w systemie, wprowadzić login i hasło- odebrane z sekretariatu. Następnie trzeba wypełnić wniosek, wskazać szkoły, do których się rekrutuje uczeń.

Listę szkół należy uporządkować w kolejności od tych, gdzie najbardziej chcemy się dostać.

Jeśli uczeń wskaże oddziały: wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa sportowego lub wymagające szczególnych predyspozycji musi zalogować się do 29 maja do godziny 15.00.

Od 30 maja do 12 czerwca odbywają się w tych szkołach sprawdziany kompetencji językowych, sprawdziany uzdolnień kierunkowych.

Terminy tych testów dostępne są na stronie szkół. 

Do 14 czerwca szkoły ogłaszają wyniki testów.

Od 15 maja do 24 lipca uczniowie otrzymują skierowanie na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach.

Wykaz przychodni: edukacja.um.warszawa.pl

Do 5 lipca odbywa się drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznej.

Do 6 lipca uczeń otrzymuje wyniki sprawdzianów przeprowadzanych w drugim terminie.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godziny 14.00 wprowadza się oceny że świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godziny 15.00 następuje składanie kopii świadectw ukończenia szkoły i składanie wyników egzaminów ósmoklasisty. Czynności te uczeń wykonuje w szkole pierwszego wyboru.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godziny 15.00 jest możliwość zmiany decyzji wyboru szkoły i oddziału.

21 lipca do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Ważne: Jeśli uczeń nie złoży do 26 lipca do godziny 15.00 oryginałów dokumentów szkoła go nie przyjmie.

Rekrutacja uzupełniająca:

Trwa od 31 lipca do 2 sierpnia do godziny 15.00.

Uczeń loguje się: edukacja.um.warszawa.pl

Od 31 lipca do 9 sierpnia otrzymuje skierowanie na badania lekarskie.

Od 3 do 4 sierpnia odbywają się sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.

Do 7 sierpnia uczeń otrzymuje wyniki tych testów.

Do 9 sierpnia komisje rekrutacyjne publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 9 do 10 sierpnia do godziny 15.00 kandydat potwierdza wolę przyjęcia oraz składa dokumenty do szkoły.

11 sierpnia do godziny 14.00 komisje rekrutacyjne publikuje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.